Теория криминалистики

Vladimirs Terehovičs

304 LPP

Izvlikums (PDF)

Kopā € 21.85

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Šajā lasītājam piedāvātajā monogrāfijā sistematizēti izklāstītas galvenās idejas un zinātniskie atzinumi par noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas procesa teorētiskajiem pamatiem. Lielākā uzmanība pievērsta kriminālistisko zināšanu ģenēzei, struktūrai un saturam, izklāstīta kriminālistiskās izzināšanas procesa pamatelementu būtība. Darba pamatā likti mūsdienu priekšstati par zinātnisko izzināšanu un autora prakses materiāli.

Darbs domāts augstāko juridisko mācību iestāžu docētājiem un studentiem, tiesu, prokuratūras un policijas darbiniekiem, ekspertiem-kriminālistiem, kā arī visiem tiem, kas interesējas par noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas teoriju un praksi.


В представленной читателю монографии систематизировано изложены основные идеи и научные положения о теоретических основах процесса расследования преступных деяний. Основное внимание уделяется генезису, структуре и содержанию криминалистического знания, раскрывается сущность основных элементов процесса криминалистического познания. В основу работы положены современные представления о научном познании и материалы практики автора.

Работа предназначена преподавателям и студентам высших юридических учебных заведений, работникам судов, прокуратуры, полиции, экспертам-криминалистам и всем тем, кто интересуется теорией и практикой расследования преступных деяний.