MANTOŠANA. Zinātniski praktisks komentārs

Zigmants Gencs

471 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 2.15

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Grāmatas autors ir Latvijas Republikas Augstākās tiesas senators Zigmants Gencs.

Salīdzinot ar 1996.gadā izdoto Z.Genca grāmatu "Mantojumu kārtošana", šajā darbā jautājumi par mantošanas kārtību un ar to saistīto tiesību normu praktiska piemērošanu iztirzāti daudz plašāk.

Darbs veidots, apkopojot un daļēji izmantojot arī paša autora vēlāka laika publikācijas, komentējot ar mantošanu saistītās Civillikuma un Civilprocesa likuma  normas un aktuālās problēmas mantojuma lietu izskatīšanā tiesās. Diezgan plaši izmantota pirmskara laika juridiskā literatūra, kas izdota sakarā ar Civillikuma spēkā stāšanos.

Nedaudz ir pieminētas arī agrāko tiesību sistēmu (īpaši romiešu) korespondējošas normas un attīstības vēsture, kā arī citu valstu likumi par mantojuma tiesībām, ar nolūku parādīt to savstarpējo saistību vai būtiskas atšķirības, kas, iespējams, palīdzēs izprast mantojuma tiesību atsevišķu institūtu būtību un attīstības tendences no šodienas viedokļa.

Sevišķu vērību mēģināts pievērst tiesu prakses materiāliem, lai parādītu, kā praktiski tiek tulkotas un piemērotas likumu normas.

Grāmata ir domāta plašam lasītāju lokam, studentiem, advokātiem, tiesu un prokuratūras darbiniekiem, kā arī visiem citiem, kurus interesē mantojuma tiesiskās attiecības.