Civilprocesa likuma komentāri. II daļa (29.-60.1 nodaļa)

Kalvis Torgāns, Zigmants Gencs, Gunārs Aigars, Zane Pētersone, Martins Osis, Gunvaldis Davidovičs, Gatis Flinters, Helmuts Jauja, Valerijans Jonikāns, Aldis Laviņš, Edīte Vernuša

1031 LPP

Izvlikums (PDF)

Kopā € 48.40

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Turpinot Civilprocesa likuma komentāru izdošanu, valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" piedāvā to otro daļu, kura aptver Civilprocesa likuma 29.–60.1nodaļas pantus.

Šajā grāmatā sniegti komentāri par atsevišķu kategoriju lietu izskatīšanu gan prasības tiesvedības, gan sevišķās tiesāšanas kārtībā, saistību izpildīšanu tiesas ceļā un tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšanu apelācijas un kasācijas kārtībā.

Šajā grāmatā publicēto komentāru autori ir: prof., Dr.habil.iur., LZA īstenais loceklis, Latvijas Republikas Augstākās tiesas senators Kalvis Torgāns, kurš ir arī komentāru zinātniskais redaktors; Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars; Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs; Augstākās tiesas senatori Valerijans Jonikāns, Edīte Vernuša, Aldis Laviņš; Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese, Dr.iur Zane Pētersone; jaunie zinātnieki – Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatora palīgs, Mg.iur. Gunvaldis Davidovičs un LU doktorants Mg.iur. Martins Osis, kā arī speciālistiem maksātnespējas jautājumos SIA „Deloitte Latvia” vadošais jurists, Mg.iur. Helmuts Jauja un zvērināts advokāts LL.M. Gatis Flinters. Grāmatas juridiskā redaktore ir Tiesu namu aģentūras Tiesiskās informācijas un izdevējdarbības daļas juriste, Mg.iur. Signe Terihova.

Komentāri sagatavoti, ievērojot grozījumus Civilprocesa likumā un citos komentāros izmantojos normatīvajos tiesību aktos, kas izsludināti līdz 2012.gada 31.jūlijam.

Grāmata tapusi laikā, kad Civilprocesa likumā paredzēti daudzi un plaši grozījumi. Tomēr, saprotot to, ka līdz šo grozījumu pieņemšanai galīgā veidā vēl paies samērā ilgs laiks, izdevējs un komentāru autori izlēma izdot komentāru otro daļu bez ilgākas kavēšanās. Par izstrādes un izskatīšanas stadijā esošajiem grozījumiem norādīts grāmatas redaktora piezīmēs, kuras sagatavotas, izmantojot publiski pieejamos likumprojektus par grozījumiem Civilprocesa likumā un citos komentāros izmantotajos likumos.

Laikā kopš Civilprocesa likuma komentāru pirmās grāmatas iznākšanas 2011.gada vasarā līdz šīs – otrās – grāmatas sagatavošanas pabeigšanai Saeima pieņēmusi un izsludinājusi piecus likumus par grozījumiem Civilprocesa likumā, bet vairāki likumprojekti nodoti izskatīšanai Saeimai un Ministru kabinetam. Tāpēc, lai saglabātu publicēto komentāru aktualitāti pēc iespējas ilgāk, šajā grāmatā iekļauti divi pielikumi. 1.pielikums veidots kā papildinājums komentāru pirmajai grāmatai. Tajā apkopoti visi laikā no 2011.gada 27.maija līdz 2012.gada 31.jūlijam izsludinātie grozījumi (spēkā esošie likumi) un plānotie grozījumi (Saeimā un Ministru kabinetā izskatīšanā esošie likumprojekti), kā arī atsevišķi norādīti tie grozījumi, kas tieši attiecas uz pirmajā grāmatā komentētajiem Civilprocesa likuma pantiem un citiem komentāru tekstā minētajiem normatīvajiem aktiem. Savukārt 2.pielikumā publicēts Saeimā un Ministru kabinetā izskatīšanā esošajos likumprojektos ietverto Civilprocesa likuma jauno nodaļu teksts.

Ievērojot komentāros aplūkoto jautājumu aktualitāti un nozīmi, šī grāmata ir nozīmīgs ieguldījums tiesu prakses analīzē, civilprocesā piemērojamo tiesību normu satura noskaidrošanā un civilprocesa zinātnes attīstībā kopumā. Tā būs noderīga gan piemērojot Civilprocesa likuma normas praksē, gan teorētisku zināšanu apguvē.