LR Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

Autoru kolektīvs

864 LPP

Izvlikums (PDF)

Kopā € 83.95

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Klajā laista grāmata „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības”.

Latvijas tiesību zinātņu vēsturē tas ir pēc sava satura vēl nebijis pētījums konstitucionālajās tiesībās, kuru radījuši 37 izcili Latvijas tiesību speciālisti un zinātnieki. Grāmata ir unikāls izdevums, veltīts valsts pamatlikuma jaunākajai nodaļai „Cilvēka pamattiesības”.
Komentāru autori (uzrādīti komentēto Satversmes pantu secībā) ir:
Juris Rudevskis (89. un 90.pants), Egils Levits (91.pants), Jautrīte Briede (92. un 104.pants), Ieva Višķere (92.pants), Gatis Litvins (92.pants), Agris Bitāns (92. un 95.pants), Edvīns Danovskis (92. un 96. pants), Valentija Liholaja (93.pants), Mārtiņš Paparinskis (94 pants),  Andrejs Judins (95.pants), Māris Ruķers (96.pants), Inese Lībiņa-Egner (96.pants),  Juris Gromovs (97.pants), Inese Nikuļceva (98.pants), Ringolds Balodis (99.pants), Artūrs Kučs (100.pants), Gunārs Kusiņš (101.pants), Jānis Neimanis (102.pants), Jānis Pleps (103.p. un 116.pants), Kaspars Balodis (105.pants), Inga Bite (106.pants), Artis Stucka (107.pants),  Māris Badovskis (107.pants),  Anita Kovaļevska (108. un 109.pants), Kristīne Dupate (110.pants), Inga Reine (110.pants), Solvita Olsena (111.pants), Kristīne Jarinovska (112.pants), Mārcis Krūmiņš (113.pants), Jānis Rozenfelds (113.pants), Silvija Meiere (115.pants), Ilma Čepāne (115.pants), Ineta Ziemele (114.pants).

Darbs pie šī vērtīgā izdevuma ir LU zinātniskais projekts, kura vadītājs ir LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras vadītājs profesors Dr.iur. Ringolds Balodis, un tas ilga trīs gadus.

Redkolēģija (zinātniskie redaktori):  Prof. Aivars Endziņš (redkolēģijas vadītājs), prof. Romāns Apsītis, akad. Tālavs Jundzis, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris.

Satversmes VIII nodaļas 27 pantu (89.–115.pants) komentāri izstrādāti pēc vienotām vadlīnijām. Gandrīz visiem ir līdzīga struktūra: ievads, normas ģenēze un saturs. Katra panta komentārā ievadā ietverts attiecīgās pamattiesības vēsturisks apskats, pētītas Satversmē ietvertajai tiesībai ekvivalentas tiesības vai līdzīgas tiesības starptautiskajos līgumos un ārvalstu konstitūcijās. Savukārt daļā par normas ģenēzi analizēta attiecīgās normas priekšvēsture.Grāmatas beigās ievietots visā izdevumā izmantoto avotu saraksts.

Lai gan sagatavotie komentāri galvenokārt orientēti uz Satversmes pantu piemērotājiem – tiesnešiem, juristiem, augstskolu pasniedzējiem, kā arī tiesību zinātņu studentiem, grāmata paredzēta jebkuram interesentam un varētu būt noderīga lasāmviela ikvienam, kurš interesējas par savām tiesībām un vēlas iegūt jaunas zināšanas.