Aktuālas cilvēktiesību aizsardzības problēmas. Konstitucionālā sūdzība

189 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 9.70

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Latvijas Republikas Satversmes tiesa sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Tiesu namu aģentūra” piedāvā lasītājiem jau trešo Satversmes tiesas konferenču materiālu krājumu. Satversmes tiesas konferences tiek rīkotas par noteiktā laika posmā konstitucionālajai tiesvedībai aktuāliem tiesību jautājumiem, tostarp izvērtējot esošo tiesas praksi un diskutējot par konkrētām problēmām.

Konferencēs paustās atziņas nereti izmantojamas arī kā palīglīdzeklis Satversmes tiesas judikatūras interpretācijai. Tāpēc to pieejamība plašākai sabiedrībai ir ļoti svarīga, jo īpaši pēc 2009.gada 10.decembrī izdarītajiem grozījumiem Satversmes tiesas likumā. Atbilstoši šiem grozījumiem no 2010.gada 1.janvāra visām valsts un pašvaldību institūcijām, tiesām, amatpersonām, kā arī privātpersonām ir obligāts ne tikai Satversmes tiesas spriedums, bet arī tajā sniegtā attiecīgās tiesību normas interpretācija.

Šajā izdevumā publicētas 2008. un 2009.gadā notikušo starptautisko konferenču dalībnieku runas.

2008.gada 5.decembrī Rīgā notika Latvijas Republikas Satversmes tiesas un Vācijas Fonda starptautiskajai juridiskajai sadarbībai kopīgi rīkotā konference „Latvijas Republikas Satversmes 8.nodaļai „Cilvēka pamattiesības” desmit gadi: aktuālas cilvēktiesību aizsardzības problēmas”, kurā tika izvērtēta Satversmē nostiprināto pamattiesību normu interpretācijas un piemērošanas prakse desmit gadu laikā kopš Satversme tika papildināta ar pamattiesību katalogu. Šajā izdevumā publicēti četri no desmit konferencē nolasītajiem pamatreferātiem.

2009.gada 6.novembrī notika starptautiska konference „Piekļuve tiesai: konstitucionālās sūdzības iesniedzējs”, kura tika rīkota ar Eiropas Padomes komisijas „Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisijas) atbalstu. Konferencē galvenokārt tika analizētas privātpersonu, tostarp sabiedrisko organizāciju tiesības iesniegt pieteikumus konstitucionālajai tiesai. Konferences dalībniekiem bija iespēja salīdzināt Latvijas konstitucionālās sūdzības modeli ar personu pamattiesību aizsardzības iespējām Slovēnijā, Spānijā un Īrijā. Lielākās daļas konferences dalībnieku referāti publicēti šajā izdevumā.

Kaut arī starp konferencēm un šī krājuma izdošanu ir pagājis laiks, neviena no publicētajos referātos izteiktajām atziņām nav zaudējusi savu nozīmi. Atsevišķu rakstu autori krājuma sagatavošanas laikā tos ir arī aktualizējuši atbilstoši pēc konferencēm notikušajām pārmaiņām.

Lai atvieglotu iespēju pilnībā iepazīties ar rakstos minētajiem Satversmes tiesas spriedumiem un tiesnešu atsevišķajām domām lietā, atsauces papildinātas ar norādēm par to publikācijām.

Krājumā apkopotais materiāls  būs noderīgs palīgavots Satversmē noteikto pamattiesību interpretācijā un piemērošanā, kā arī vērtīgs pienesums Latvijas konstitucionālo tiesību zinātnei, īpaši analizējot konstitucionālās tiesas prakses attīstību.